Filosofia Noastră

Filosofia WiseMoney se rezumă la un parteneriat pe termen lung și foarte lung, pe care îl propunem clienților noștri. Fiecare idee a lor, mică sau mare, poartă cu sine capacitatea de a schimba lumea, de a o face mai sustenabilă, mai completă și mai frumoasă. Vrem să fim cei care ajută ca ea sa devină realitate, in fiecare zi, mereu.

Utile

Aici vei gasi mereu informații despre cele mai noi ghiduri sau apeluri, fie ele in discutare, fie finalizate.

De Ce WiseMoney?

Pentru că întreaga echipă are peste 10 ani de experiență directă in domeniu, atât in implementarea de proiecte cu beneficiari privați, organizații paraguvernamentale, cât și cu instituții ale statului, și pentru că nu ne este frică de munca multă și grea, din ea am obținut cele mai mari satisfacții profesionale și personale.

SERVICIILE NOASTRE

Consultanță Dedicată pentru

Proiectele Tale

Analizăm împreună toate detaliile. Construim un plan, pe care il vom executa ca o echipă, adaptăm și mobilizăm resurse până când reușita devine certitudine.

Analiză

- identificarea necesităților de extindere/dezvoltare a afacerii

- identificarea și prezentarea oportunităților de finanțare, în funcție de necesitățile identificate

- evaluarea eligibilității beneficiarului, prin prisma cerințelor din Ghidul Solicitantului

- evaluarea eligibilității proiectului și analiza implicațiilor acestuia asupra beneficiarului

- simularea variantelor constructive și a scenariilor de implementare a proiectului

- planificarea procesului de elaborare a aplicației, inclusiv definirea rolurilor și responsabilităților în cadrul acestui proces

Accesare

- definitivarea bugetului proiectului, stabilirea activităților eligibile și asigurarea surselor de finanțare pentru implementarea proiectului

- furnizarea de consultanță pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și certificatelor necesare pentru depunerea proiectului

- furnizarea de servicii de proiectare tehnică (fazele SF, DALI, PT, DDE, pentru obiectivul de investiții (dacă este cazul)

- întocmirea cererii de finanțare, în conformitate cu Ghidul Solicitantului și cu legislația națională și comunitară în vigoare

- întocmirea documentațiilor anexate cererii de finanțare ( analiză cost-beneficiu, analiză de risc, analiză de senzitivitate, devize, plan de afaceri, plan de marketing, proiecții financiare, previziune cash-flow, memoriu justificativ, note de fundamentare, etc.)

- pregătirea dosarului de finanțare

- depunerea și înregistrarea la finanțator a dosarului cererii de finanțare

Contractare

- soluționarea solicitărilor de clarificări formulate de către evaluatorii proiectului

- furnizarea de consultanță pentru obținerea și/sau întocmirea documentelor suplimentare solicitate de evaluatorii proiectului

- formularea, depunerea și urmărirea contestațiilor la rezultatele procesului de evaluare a proiectului

- pregătirea dosarului de contractare în vederea semnării Contractului de Finanțare

- asistarea beneficiarului în toate etapele premergătoare semnării Contractului de Finanțare

Implementare

- planificarea implementării proiectului împreună cu beneficiarul

- monitorizarea respectării prevederilor Contractului de Finanțare și a instrucțiunilor emise de către finanțator;

- furnizarea de consultanță pentru întocmirea documentațiilor de atribuire aferente achizițiilor din cadrul proiectului (întocmirea fișelor de date, caietelor de sarcini, modelelor de formulare și de contracte)

- furnizarea de consultanță pentru întocmirea modelelor de contracte

- furnizarea de consultanță pe parcursul desfășurării procedurilor de achiziție din cadrul proiectului (monitorizarea respectării prevederilor din Contractul de Finanțare, formularea de răspunsuri la solicitările de clarificări formulate de către potențialii ofertanți, solicitarea de clarificări ofertanților la ofertele depuse, asistență în procesul de evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor, etc.)

- furnizarea de consultanță pentru întocmirea livrabilelor ce atestă efectuarea activităților proiectului

- furnizarea de consultanță în vederea respectării măsurilor de informare și publicitate obligatorie a proiectului

- realizarea raportărilor către finanțator (rapoarte de progres, rapoarte tehnice, rapoarte de activitate, etc.)

- întocmirea notificărilor de modificare a Contractului de Finanțare și întocmirea altor notificări oficiale adresate finanțatorului

- întocmirea dosarelor cererilor de prefinanțare, cererilor de plată și cererilor de rambursare

- reprezentarea beneficiarului în relația cu finanțatorul (acolo unde acest lucru este permis)

- evaluarea periodică a stadiului de implementare a proiectului împreună cu beneficiarul

Post-Implementare

- întocmirea raportărilor către finanțator în perioada post-implementare a proiectului

- întocmirea rapoartelor anuale de durabilitate a investiției

- monitorizarea și evaluarea indicatorilor asumați de către beneficiar prin proiect, în perioada post-implementare și implementarea măsurilor preventive/corective (dacă este cazul)

- asistarea beneficiarului la vizitele de monitorizare a proiectului în perioada post-implementare

- formularea de răspunsuri la adresele și solicitările de clarificări/documente emise de finanțator în perioada post-implementare

- asigurarea managementului contractului de finanțare în perioada post-implementare

Abonează-te la newsletter

© 2023. All rights reserved. Powered by Pixel ONE.

TOP